حضور موسسه خیریه مهرآئینان مهر در گردهمایی بزرگ کسب و کارهای برند کرمانشاه"روشان ایونت"