برگزاری جشن مبعث در بخش آنکولوژی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی